Bijdrage ChristenUnie-SGP fractie aan Resultatendebat over 2015

André Bosdinsdag 07 juni 2016 20:11

Op maandagavond 30 mei 2016 vond in de gemeenteraad het Resultatendebat over 2015 plaats. Tijdens deze vergadering van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders door middel van de jaarstukken 2015 verantwoording afgelegd over het gevoerde bestuur in het voorbije jaar. De raadsfracties gaven deze avond hun mening over de jaarstukken. Hieronder de spreektekst van fractievoorzitter André Bos.

Geacht college, geachte aanwezigen. Vanavond bespreken we het jaarverslag 2015. Daarmee kijken we terug op wat wel en niet is gerealiseerd. Voorzitter, 2015 was een jaar weer met vele gebeurtenissen. Als wat het alleen al omdat de ChristenUnie 15 jaar bestond, maar dat terzijde…

In de fractie bespraken wij de jaarstukken. Financieel gezien weer een mooie plus! Maar de algemene indruk die overheerste was en is, dat het college rustig “door kabbelt”. Laat ik zeggen; “Er wordt goed op de winkel gepast”.

Na een eerste collegejaar van veel stukken in commissie en raad, lijkt het college in 2015 een beetje moegeslagen. Grote dossiers zijn doorgeschoven of ontwikkelen zich erg traag; zo is de duurzaamheidsnota van 2015  doorgeschoven. Het is nog steeds onduidelijk wanneer we deze kunnen verwachten!

Ook het strategische document over de positionering van de stad ("Zoetermeer, stad van Pioniers en Vernieuwers") is nog altijd niet opnieuw terugkomen voor besluitvorming. Na een uitgebreid samenspraak traject in 2014 en twee commissie behandelingen heeft het college het teruggenomen en is er in heel 2015 niet meer op terug gekomen. Dat wat in het begin was verheven tot een strategisch belangrijk dossier ligt nu al meer dan een jaar ergens in de la.

Ook zijn wij niet tevreden met de snelheid over de ontwikkelingen langs de A12. Zelfs de Bamboe van ZO lijkt een brug te ver…

De ontwikkelingen rond de Nul-op-de-Meter renovaties hadden we graag harder zien gaan. Maar we zien de moeilijkheid en blijven u aanmoedigen om dit te blijven aanjagen bij particulieren en andere woningbouw coöperaties, dan De Goede Woning.

We zijn positief over de toename van het aantal bedrijven en de wederom gerealiseerde hoge uitstroom naar werk.

Ook in het Stadshart beginnen nu echt de renovatie projecten zich elkaar op te volgen.

Ook vonden wij dat het college de informatievoorziening naar de burgers over de opvang van vluchtelingen goed heeft gedaan. Wel vragen wij meer werk te maken van de huisvesting. In een gesprek wat wij onlangs hadden met VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord werd ons medegedeeld, dat een grote groep minderjarige dit jaar 18 wordt en daarmee op de lijst van “te huisvesten” bij komen. We kennen de huidige problematiek van jongerenwoningen. Onze vraag aan de wethouder is, hoe gaat u dit oplossen?

Door het gehele jaarverslag heen valt ons op dat bijna alles wordt gerealiseerd? Dat is mooi, maar zet ook te denken. Als je kijkt naar de toelichtingen, wordt veelal benoemt wat gerealiseerd is en wat niet gerealiseerd is, daarvan wordt vooral benadrukt wat allemaal gedaan is. Wij lezen weinig kritische teksten door de programma’s heen. Doelstellingen en/of ontwikkelingen die echt verbetert moeten worden, zijn matig omschreven.

Voorzitter, naast deze algemene beschouwing wil ik in nog op 2 onderwerpen specifiek ingaan.

Mijn eerste punt gaat over de “Doelgroepenregister of ook wel de Banenafspraak”.
Het is een knappe prestatie dat we opnieuw een hoge uitstroom naar werk hebben gerealiseerd. Achter dit succes gaat voor mijn fractie een onzichtbaar fenomeen schuil en dat is de in, door en uitstroom van het doelgroepenregister.

Uit het jaarverslag valt hier buitengewoon weinig over te lezen. Er is, blijkt uit technische vragen, een taakstelling voor Zoetermeer van 265 plaatsen. Daarvan zijn er 178 gerealiseerd. We lopen nu al achter terwijl de “quick wins” al zijn ingevuld. Om het target in 2024 te behalen moet er veel gebeuren. Wij maken ons zorgen over de strenge toelating via het UWV tot dit doelgroepenregister.

Het is mijn fractie niet duidelijk hoe de lijntjes allemaal lopen, en welke vorderingen we maken richting de werkgevers. En hoeveel eerlijke plekken worden er echt gecreëerd?  Iemand achteraf wegstoppen is natuurlijk geen plek. Wij horen daar verschillende verhalen over. We vragen de wethouder om met een notitie te komen hoe de in- en uitstroom is opgezet en hoe we de doelstellingen gaan realiseren?

Mijn tweede punt gaat over de “zorggelden” uit programma 1.
Het is nu zeker het derde jaar op rij dat we substantieel geld overhouden op programma 1. De uitgaven op Regiotaxi, huiselijke aanpassingen en huishoudelijke hulp worden jaar in jaar uit niet volledig gebruikt en wat resteert wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Vanavond nemen we geen besluit over de bestemming van het resultaat. Maar mijn fractie vindt het wel wrang dat we bijna stelselmatig zorggeld aan het terugstorten zijn. Positief resultaat is mooi, maar in hoeverre zijn alle zorgverlenende partijen bij met het indienen van hun declaraties?

We hebben hier twee vragen over aan de portefeuillehouder; wat leren we hier nu van?  En hoe kijkt u aan om de overblijvende gelden toe te voegen aan de reserve “Tegenvallers in sociaal domein”, dus niet algemene reserve?

Voorzitter, ik rond af. Wij zijn benieuwd naar de reactie op gestelde vragen. Ik dank u voor uw aandacht.

« Terug

Archief > 2016 > juni

Geen berichten gevonden