Uitweg voor Parousia...en de lange weg hier naartoe

Parousia25-02-2006 20:42 25-02-2006 20:42

Het AD Haagsche Courant Zoetermeer Dichtbij van zaterdag 25 februari meldt: “Uitweg voor Parousia”. "We zijn blij dat we nu serieus worden genomen worden”. Predikant Jan Schippers van Parousia is ingenomen met de toezegging. Het eerste gesprek zal al plaatsvinden op 6 maart met wethouder Roerig.


Tevens een verslag van een lange tijd van betrokkenheid door de fractie ChristenUnie-SGP bij de huisvestingsproblematiek van Parousia. Een tijd van overleg, van wachten en hoop. Maar ook met een goed resultaat en op een bijzondere wijze bereikt.

 

AD Haagsche Courant zaterdag 25 februari “Zoetermeer Dichtbij”

 

Uitweg voor Parousia

 

 

Er is licht aan het eind van de tunnel voor de evangelische gemeente Parousia. Het gemeentebestuur wil meewerken aan een nieuw ruimer onderkomen voor de snelgroeiende kerk. Parousia had het oude bedrijfspand Wattstraat 64-68 op het oog. Eerder werd deze locatie afgewezen. De fracties van CU/SGP en CDA wezen echter op Den Haag waar wel kerken zijn gehuisvest in lege bedrijfspanden. Wethouder Roerig wil ook kijken naar acht andere, mogelijke geschikte, locaties in Zoetermeer. Hij praat 6 maart met Parousia. Predikant Jan Schippers van Parousia is ingenomen met de toezegging. “We zijn blij dat we nu serieus worden genomen”.


 

 

Hoe alles tot stand kwam…….

 


In de oude nieuwsberichten van onze website treft u onze eerste motie aan over Parousia. Een motie aan de gemeenteraad zelf en dit keer niet aan het college. Nadat de heer van der Schee als inspreker helder en duidelijk het huisvestingsprobleem van Parousia had weergegeven, diende Klaas Schra, met een PowerPoint presentatie compleet met foto’s, het voorstel tot een motie in in de adviescommissie Openbare Ruimte op 14 februari. Bijna anderhalf uur werd gediscussieerd, terwijl betrokken Parousianen op de publieke tribune mee luisterden. Zeer duaal vroeg Klaas Schra op deze nieuwe manier aan onze collegapartijen (het CDA hadden wij gevraagd of zij de motie mede wilden ondertekenen) in de gemeenteraad om iets te vinden van deze huisvestingsproblematiek. Wethouder Roerig zegde uiteindelijk toe weer in gesprek te willen gaan, maar daarbij vooral naar de andere locaties te willen kijken. Hij was bereid de Wattstraat mee te nemen als een van de locaties. De meningen van de overige politieke partijen waren verdeeld, maar er tekende zich toch een kleine meerderheid af die welwillend stond tegenover de aangeboden oplossing in de motie.

 

In de raadsvergadering van 23 februari is de motie toch officieel ingediend in de gemeenteraad door de ChistenUnie-SGP, gezamenlijk met het CDA, zij het enigszins aangepast. Wederom sprak de heer van der Schee in en legde dit keer de nadruk op wat Parousia allemaal al doet aan de sociale cohesie van Zoetermeer (zeer waardevol voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning waar de gemeenteraad binnenkort een beslissing over moet nemen). Klaas Schra lichtte de motie nogmaals kort toe. Waarom geen genoegen met alleen de toezegging van wethouder Roerig en dus toch de motie indienen? De toezegging van Wethouder Roerig vonden wij als fractie niet dermate “hard” en de toezegging was niet zo “van harte” gegaan dat wij vertrouwen hadden op een uiteindelijke goede afloop. Bovendien vonden we de rol van de Stadsregio Haaglanden en de Provincie Zuid-Holland tot nog toe onvoldoende. Door het indienen van de motie wilden wij hier zwaarte aan geven. Tevens werd gevraagd om over twee maanden met een voortgangsrapportage te komen.

 

Er was zelfs een schorsing voor nodig, aangevraagd door D66, om als Raad de juiste beslissing te nemen over deze unieke – duale - motie. Na nogmaals een heldere en duidelijke toezegging van wethouder Roerig, maar nu aangevuld met de aanbevelingen van de gehele gemeenteraad, was de motie overbodig geworden. Daarop hebben wij als ChristenUnie-SGP, in overleg met het CDA, de motie ingetrokken. Echter het resultaat wat wij als ChristenUnie-SGP vooraf beoogden met het opstellen van de motie: “op de politieke agenda totdat de oplossing is bereikt” is daarmee bereikt.

 

Wat ging er aan vooraf?

 


Net zoals vragen van burgers kwam ook de vraag voor een andere samenkomstruimte eind 2004 ons als fractie ter ore. Klaas Schra heeft als lid van de adviescommissie Openbare Ruimte, regelmatig en grondig de situatie van Parousia bekeken op de gemeentelijke (on)mogelijkheden van bestemmingsplannen. Zijn afvaardiging namens onze fractie naar de vergaderingen van Haaglanden kwam goed van pas voor de contacten met politieke collega’s. Hij deed regelmatig verslag in onze fractievergaderingen waarna hij weer met nieuwe suggesties aan de slag ging. De geluiden over de problemen werden echter steeds dringender, zeker toen wel aan de Pelgrimshoeve en de Bouwhof de mogelijkheid werd gegeven om – in afwijking van de bestaande bestemmingsplannen - gevestigd te zijn op het industrieterrein Zoeterhage, maar Parousia geweigerd werd op het argument dat “feestzalen en gebedsruimten”. Een ontstane situatie van functiewijziging van het industrieterrein Zoeterhage waarover notabene in 2006 een nieuwe visie door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. De gesprekken met de gemeente Zoetermeer werden steeds minder frequent en de opties die er ter sprake kwamen waren minder reëel. Omdat er geen zicht meer was op een positieve ontwikkeling van de ingeslagen weg om het pand aan de Wattstraat 64-68 te kunnen aankopen, werden door het CDA schriftelijke vragen ingediend. Aansluitend vond onze fractie dat – indien er een afwijzend antwoord zou komen op deze vragen  (dat is ook gebeurd) – er een groot risico zou zijn dat de gemeente Zoetermeer “uitgepraat” zou zijn met Parousia. Dat wilden wij pertinent voorkomen. Daarom is besloten om, op eigen initiatief als ChristenUnie-SGP, een motie in te dienen aan de gemeenteraad zelf, nog voordat de vragen waren beantwoord. Het CDA was bereid daarin mee te doen.

 

 

Door

Helen du Bois

 

Hieronder foto's van het betreffende gebouw aan de Wattstraat en de omgeving.Voldoende parkeergelegenheidGebouw aan de Wattstraat

 

« Terug

Archief > 2006 > februari

Geen berichten gevonden