MOTIE: Huisvesting evangelische gemeente Parousia

Parousiavrijdag 03 februari 2006 14:10

ChristenUnie-SGP heeft - in samenwerking met het CDA - een motie ingediend aan de Gemeenteraad voor huisvestig van Parousia in een leegstaand kantoorpand. De commissie Openbare Ruimte van 14 februari zal deze motie behandelen.

Toelichting
 
De evangelische gemeente Parousia heeft als kerk  een verbouwde sportzaal, aan de Broekwegzijde 196. De gemeente kent al geruime tijd een gestage groei. In 2001 is het gebouw aanzienlijk uitgebreid. Deze uitbreiding schiet nu al weer te kort waardoor er sinds 2003 dubbele zondagochtend diensten gehouden worden. Gemiddeld komen er tussen de 700 en 800 bezoekers per zondagochtend. Daar de groei van de gemeente al een aantal jaren constant te noemen is kan er van uitgegaan worden dat deze binnen twee jaar te klein is. Al geruime tijd moeten door ruimtegebrek lokalen huren bij een tweetal scholen in de omgeving om de kinderen van 3 crèches en 6 Kids clubgroepen onder te brengen.  Daarnaast zijn er in de woonwijk nu al de nodige parkeerproblemen en dat zal alleen maar erger worden. Dit zijn de redenen dat er lang uitgekeken wordt naar een andere huisvesting.
Vanaf het najaar 2004 zijn ze hierover in gesprek met de gemeente Zoetermeer. Tot nu toe zonder resultaat. Het is geregeld gebeurd dat een afspraak kort tevoren werd  afgezegd. Ondanks herhaalde verzoeken heeft de gemeente nagelaten Parousia verder uit te nodigen.
 
Na diverse mogelijkheden bekeken te hebben heeft men het oog laten vallen op het  reeds lang leegstaande kantoorpand aan de Wattstraat 64-68. Bij de gemeente is een verzoek ingediend en op 26 september 2005 is het volgende antwoord gekomen:
 
Citaat uit de brief van het college:
 
“Omdat de vestiging van een kerk op het bedrijfsterrein Zoeterhage ter plaatse problemen kan oproepen hebben wij u gezegd een beslissing te willen nemen op basis van een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen.  Dit proces heeft helaas meer tijd gevergd dan wij oorspronkelijk voorzagen.
In dat kader is ons inmiddels gebleken dat wij - nog los van de specifieke inpassingsvragen - voor een vrijstelling dan wel een bestemmingsplan herziening die de vestiging van Parousia op Zoeterhage mogelijk zou moeten maken, niet de daarvoor onontbeerlijke medewerking van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het Stadsgewest Haaglanden zullen verkrijgen.
De reden hiervoor is gelegen in het streven de behoefte aan het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen in de regio zoveel mogelijk te beperken.  Vrijkomende ruimte op bestaande bedrijventerreinen moet daarom prioritair worden hergebruikt of herontwikkeld voor nieuwe bedrijven.  Hergebruik van bestaande bedrijfspanden voor met name gebedsruimten en feestzalen wordt in dat verband onaanvaardbaar geacht”.

MOTIE: Huisvesting evangelische gemeente Parousia

De raad van de gemeente Zoetermeer, in vergadering bijeen op donderdag  23 februari 2006,
constaterende dat
 • de evangelische gemeente Parousia Zoetermeer dringend een grotere ruimte nodig heeft ten behoeve van de samenkomsten,
 • de huidige ruimte aan de Broekwegzijde 196 door het steeds groter wordende aantal jongeren en kinderen veel te klein is geworden, 
 • dit nu al (en in de nabije toekomst nog meer) parkeerproblemen veroorzaakt,
 • de evangelische gemeente Parousia haar speerpuntactiviteiten zoals o.a. bijeenkomsten, jeugdopvang programma's, tiener toerustingavonden, opvoed- en relatiecursussen, kinder- en crècheopvang door ruimtegebrek niet meer naar behoren kan uitoefenen,
 • de evangelische gemeente Parousia Zoetermeer een kantoorpand aan de Wattstraat 64-68 kan aankopen dat erg geschikt is voor de genoemde activiteiten,
overwegende dat
 • deze mogelijkheid in afwijking is van het bestemmingsplan  Zoeterhage,
 • van toepassing is de "Partiële herziening Industrieterrein Zoeterhage",
 • burgemeester en wethouders op 26 september 2005 per brief hebben toegezegd bereid te zijn te blijven zoeken naar een aanvaardbaar alternatief voor de huisvesting aan de Broekwegzijde,
 • in andere gemeenten zoals Rotterdam, Aalsmeer, Hoofddorp, Lelystad en Drachten gelijkwaardige kerken van dezelfde signatuur (en groter) in voormalige bedrijfspanden perfect functioneren,
 • ook de gemeente Den Haag bezig is bestemmingsplannen aan te passen om dit soort activiteiten op industrieterreinen mogelijk te maken,
draagt het college op:
 
 • alles in het werk te stellen om de gemeente Parousia de gelegenheid te geven om op het adres Wattstraat 64-68 samenkomsten en doorde- weekse activiteiten te houden, waardoor actief en concreet invulling gegeven kan worden aan de sociale cohesie tussen meer dan 1000 Zoetermeerse burgers.
 
Namens de fracties van 
 
het CDA                                             en van de ChristenUnie-SGP
 
 
 
Klaasjan de Jong                               Willem Vermeulen                             Klaas Schra
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Vergadering Openbare Ruimte 14 februari 2006

 

Agendapunt 8

MOTIE: Huisvesting evangelische gemeente Parousia

 
Nadere Toelichting
 
Samenvattend:
“Dit college is veel te voorzichtig met het toekennen van ruimere bestemmingen”. 
 
 •  Eerst ter informatie:
Het college wil nu op 13 februari a.s. weer met Parousia om tafel gaan zitten. 
 
 •   In de eerste toelichting is gesteld:
Ondanks herhaalde verzoeken heeft de gemeente nagelaten Parousia verder uit te nodigen.
Volgens Parousia had daar aan toegevoegd moeten worden:
Na veel aandringen van Parousia worden er dan wel weer nieuwe besprekingen gevoerd, maar het netto resultaat is tot op heden nul. 
 
 •      Nadere onderbouwing
 
Het is te begrijpen dat de provincie stelt:
de behoefte aan het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen in de regio zoveel mogelijk te beperken, 
 
maar de volgende passage uit de brief van het college betekend heel veel:
Vrijkomende ruimte op bestaande bedrijventerreinen moet daarom prioritair worden hergebruikt of herontwikkeld voor nieuwe bedrijven. 
 
Bij de discussie Bouwen aan Zoetermeer is een veel gehoorde wens geweest:
-          om ruimere bestemmingen toe te kennen bij zo veel leegstand van kantoren
-          om de mogelijkheden van menging van functies meer te stimuleren
-          om bijvoorbeeld het industrieterrein Zoeterhage uit te plaatsen.
 
In de reactie op de nota “met allure naar 2020” van Haaglanden worden deze argumenten weer naar voren gebracht. Er wordt bovendien gesteld dat er extra inspanningen geleverd moeten worden om combinaties van wonen en werken op kavel en wijk niveau mogelijk te maken.
Nooit is gesteld dat de provincie iedere vierkante meter bedrijventerrein ook terug wilde zien omdat we zuinig moeten zijn op bedrijventerrein. Uitplaatsen Zoeterhage was niet mogelijk omdat de  kosten van uitplaatsing 245 miljoen euro. Bij de ontwikkeling van het Kwadrant wordt er heel veel bedrijventerrein opgeofferd maar nooit heb ik over de eis van de provincie gehoord.
 
Ook is, in de discussie Bouwen aan Zoetermeer, gesteld dat het bedrijventerrein Zoeterhage (en ook aan de Industrieweg) inmiddels midden in woonwijken ligt.  De achterkanten van de bedrijven aan de Oostweg zijn ineens voorkanten geworden. Gezien vanuit de Oostweg richting Oosterheem mogen de bedrijfsgebouwen best geup-grade worden.
 
Conclusie:
Ken een ruimere bestemming toe aan de zone langs de Oostweg zodat a, dit bedrijventerrein geleidelijk en nagenoeg zonder kosten wordt uitgeplaatst en b. dat de achterkanten van de Oostweg duidelijk geup-grade worden. Als extra argument kan nog dienen dat deze specifieke locatie ook grenst aan het Kwadrant gebied en de leisure zone.
 
Het argument dat er geen vierkante meter bedrijventerrein verloren mag gaan? Het college wil daarnaast toch de combinaties van wonen en werken op kavel en wijk niveau stimuleren en dat compenseert toch wel de verloren vierkante meters op de bedrijventerreinen!
 

« Terug

Archief > 2006 > februari

Geen berichten gevonden