Open Brief beoogde oppositie aan beoogd college en inwoners van Zoetermeer

maandag 12 april 2010 07:00

De 10 raadsleden van de beoogde oppositie van Zoetermeer hebben een Open Brief gestuurd aan het beoogde college en ter kennisname aan de inwoners van Zoetermeer. Dit als reactie op de uitnodiging van de vijf beoogde collegepartijen 8 april om als oppositiepartijen mee te discussiëren over onderdelen van conceptcollegeprogramma op dinsdag 13 april. Maar wel IN BESLOTENHEID, INFORMEEL en ZONDER WOORDELIJK VERSLAG. Lees hier de Open Brief.

Zoetermeer, 11 april 2010

Aan

Raadsleden en de beoogd commissieleden

Van

SP, Leefbaar Zoetermeer, GroenLinks, CU/SGP en Trots Zoetermeer

CC

Alle burgers van Zoetermeer (via de media)

Onderwerp

Uitnodiging besloten bijeenkomst dinsdag 13 april 2010

Geachte Raadsleden en beoogd commissieleden,

Op 8 april ontvingen we van VVD, PvdA, D66, LHN en CDA een uitnodiging voor een besloten en informele bijeenkomst op 13 april aanstaande. Deze bijeenkomst zal staan ‘in het kader van de vorming van een nieuw college en daaraan gekoppeld het opstellen van een nieuw collegeprogramma’. In de uitnodiging wordt verder gemeld dat over een drietal thema’s gediscussieerd zal worden. Er zullen geen woordelijke verslagen komen, maar de conclusies worden genoteerd en in handen van de formateur gesteld. Het doel van de bijeenkomst is om een zo’n breed mogelijk draagvlak voor het collegeprogramma te creëren.

Naar aanleiding van deze uitnodiging hebben wij – de fracties die niet zijn uitgenodigd voor deelname aan het college – met elkaar gesproken. Belangrijke vraag daarbij was in hoeverre het in het belang van de Zoetermeerse burgers is, dat de partijen die niet in het college komen, meedoen aan informele en besloten bijeenkomsten en zich op deze wijze achter het collegeprogramma scharen.

Tijdens dit overleg zijn wij tot de volgende constateringen gekomen:
• Er is geen sprake van een nieuw college, maar van de voortzetting van het oude (door het gifschandaal in diskrediet gekomen) college, aangevuld met de grootste (ex-)oppositiepartij. En zoals wij inmiddels uit de persberichten hebben begrepen is de vorming van dit college al tot en met de portefeuille-verdeling afgerond.
• Het gevormde college is helaas niet gebaseerd op inhoudelijke afwegingen, maar op het mogen leveren van wethouders. Voor zover er sprake is van programma-inhoudelijke afspraken zijn deze niet openbaar gemaakt.
• Door het verdelen van de wethoudersposities over maar liefst 5(!) grote partijen ontstaat een verhouding tussen coalitie en oppositie van 29 versus 10 raadsleden. Wij verwachten een ‘grijs’ collegeprogramma en een beleid waarin echte keuzes zullen verzanden in – tevoren in achterkamers afgetimmerde - compromissen die gesloten moeten worden om 5 partijen ‘op het pluche’ te houden.

Afweging van het voorgaande heeft bij onze fracties geleid tot de volgende conclusies:

1. In 2002 is voor de gemeenten het dualisme ingevoerd met als doel dat het voor de burger duidelijk is wie waar voor staat en waarvoor ze kunnen kiezen. Met een oppositie van nog slechts 10 raadsleden is het niet gewenst dat ook deze 10 raadsleden zich committeren aan een coalitie-akkoord.
2. In Zoetermeer kwam nog maar de helft van de stemgerechtigden daadwerkelijk naar de stembus. Dat is een duidelijk signaal dat steeds minder Zoetermeerders geloven dat hun stem wat uitmaakt. Nu komt toch het oude – niet voor niets demissionair verklaarde - college terug, aangevuld met Lijst Hilbrand Nawijn. D66 geeft daarover op hun website aan dat zij met PvdA en CDA hebben afgesproken dat LHN wordt ‘kort gehouden’. Hiermee wordt bevestigd dat het nauwelijks wat uitmaakt waar je op stemt. De 5 oppositiepartijen zien het als hun plicht om de Zoetermeerders te laten zien dat er nog wel degelijk raadsleden zijn die het college weerwoord geven en zullen proberen om het verschil te maken.

De SP, Leefbaar Zoetermeer, GroenLinks, CU/SGP en Trots Zoetermeer hebben dan ook besloten dat het voor de Zoetermeerse burger geen enkele toegevoegde waarde heeft als wij ons ook achter de plannen en compromissen van de mega-coalitie zullen scharen. Wij zullen in de komende vier jaar het college kritisch volgen, steun geven waar steun volgens onze programma’s past, en tegenspel bieden als een voorstel niet strookt met onze idealen.

Daarbij is het voor ons van het grootste belang dat het voor de Zoetermeerder duidelijk is hoe wij omgaan met het in ons gestelde vertrouwen. Wij hebben er begrip voor dat onderhandelingen voor een nieuw college en het zoeken naar vertrouwen in elkaar, zich niet volledig in de openbaarheid kunnen voltrekken. Wij zijn echter van mening dat zoveel mogelijk zich wél in het openbaar moet afspelen. Wij betreuren de huidige gang van zaken.

Wij besluiten deze open brief aan de VVD, PvdA, D66, LHN en CDA met de mededeling dat wij geen behoefte hebben aan informeel besloten overleg over hun coalitie¬programma. Wij vragen hen waarom zij kiezen voor een zo vergaande vorm van achterkamertjespolitiek dat zij zelfs de oppositie uitnodigen om hier aan mee te doen.

Wij zijn overigens van harte bereid om in formele en vooral openbare raadsvergade¬ringen op constructieve wijze met elkaar van gedachten te wisselen over ALLE thema’s van het coalitieprogramma, en daarnaast over alles wat we van belang vinden voor de stad en de Zoetermeerders.

Met vriendelijke groet,

SP: Daniel Westhoek, Ewout den Heijer, Jan Velner,
Leefbaar Zoetermeer: Jochem den Dulk, Marijke van der Meer
GroenLinks: Huri Sahin, Jakobien Groeneveld
CU/SGP: Helen du Bois, Klaas Schra
Trots Zoetermeer: Rick Keller

 

 

 

 

« Terug

Reacties op 'Open Brief beoogde oppositie aan beoogd college en inwoners van Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.