Algemene Beschouwingen: een pas op de plaats

woensdag 11 november 2009 19:08

In de laatste Algemene Beschouwingen van deze collegeperiode heeft de fractie van de ChristenUnie-SGP zich, naast de economische crisis, vooral gericht op onderwerpen waarvan zij vindt “dat het anders kan”! We noemen de plannen voor verruiming van de winkelsluitingstijden, de zorgwekkende problematiek ronde jeugd en alcohol, een blowverbod op lastige locaties, maar ook goed werkgeverschap voor de ambtenaren.

BEGROTING 2010-2013 – ChristenUnie-SGP - 9.11.09

Voorzitter, collega-raadsleden en anderen die luisteren. Tijdens het Voorjaarsdebat zeiden we: “inspelen op wat komen gaat”, vandaag bij het Begrotingsdebat zeggen we “een pas op de  plaats”.

Financiën
De huidige bezuinigingsmaatregelen voor 2010 en verder vinden we een goede eerste stap.
- Wel willen we weten of de structurele € 300.000 op pagina 10 van de NajaarsNota voor de storting in de voorziening groot onderhoud riolering en tegelijkertijd de verhoging van de rioolheffing met € 15, niet een lastenverzwaring is voor de burgers?
- Op pagina 11 van de NajaarsNota wordt een algemeen stijgingspercentage van 1,75% voorgesteld. Maar ook 0,30% stijging met terugwerkende kracht over 2008. Wij vinden echter dat je 2008 niet moet verrekenen met 2010, maar met het begrotingssaldo van 2009!
- Wordt ook nu weer in december, net als vorig jaar, bij het vaststellen van de tarieven het algemeen stijgingspercentage aangepast aan de laatste ontwikkelingen? En kunnen we dat niet voortaan altijd doen?
 
Bij de collegeonderhandelingen zal de pijnlijke maar noodzakelijke bezuiniging van nogmaals ruim 10 miljoen meegenomen moeten worden. Reserves uit het Grondbedrijf zijn dan voor ons bespreekbaar net als het uitsmeren van het ambitieniveau van de Investeringsagenda. Deze agenda moet wel jaarlijks met de Raad worden besproken.
Om kosten te besparen zouden we onze collega-fracties willen voorstellen de buitenlandse reis in 2011 te laten vervallen voor een Raadsuitje binnen Nederland. Het Raadsuitje in 2010 kan dan in Zoetermeer plaatsvinden. Voor vele nieuwe raads- en commissieleden is de stad namelijk “politiek” gezien nieuw.

Personeel en inhuur externen
De uitgaven voor inhuur variëren al jaren tussen de € 10 en € 15 miljoen. Een bezuiniging van jaarlijks € 500.000 vinden wij veel te mager. Nog steeds is niet de bereidheid getoond de Raad te informeren met een administratief overzicht van aantal en soort functies, de projecttijd, uren en tarieven. Wij vragen het college nogmaals ons deze informatie te verstrekken. Het 2e Tussenbericht geeft in haar analyse geen duidelijkheid hierover. Onze indruk is dat te veel geld voor externen naar de uitdagende projecten en de hogere functies gaat.

Juist met het oog op de ingrijpende verandering naar een andere bedrijfsvoering met een managementconcept en andere aansturing van de organisatie, wil de CU-SGP dat de gemeente inzet op het eigen personeelsbeleid gebaseerd op talentontwikkeling en een goed loopbaanbeleid. Inhuur is slechts aanvullend! Kennis wordt zo behouden en uitdagende projecten komen zo ook in beeld bij het eigen personeel.
Wij willen voor het Voorjaarsdebat geïnformeerd worden over de stand van zaken. En over de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd. Apeldoorn heeft sinds kort een gedragscode voor externen, zou dat voor Zoetermeer ook een optie zijn?

Winkels open op zondag
“We kunnen de winkeltijdenwet probleemloos verruimen. Zoetermeer laat de discussie liggen!” kopte het AD. Maar denkt het college dat echt? 
Waarom ontving de Raad niet alvast de stukken over dit landelijke en lokaal politiek gevoelige onderwerp. Nu moeten we doen met een persbericht van12 dagen geleden!

Ziet u het al voor u? Eerst op zondag een skiafdaling in Snowworld of raften in Dutch Water Dreams en dan vervolgens schoenen kopen in de Dorpsstraat of in het Stadshart? Lijkt ons voor veel toeristen nu niet echt een optie. En dan moet je net weten of die ene winkel waar je naar toe wilt gaan, ook open is…..

Toeristische attracties aan de randen van de stad maken Zoetermeer nog niet tot een toeristische stad. Deze publiekstrekkers kunnen nooit het dorps- en stadscentrum het etiket geven: “een toeristische aantrekkingskracht van substantiële aard”. En funshoppen valt niet onder autonoom toerisme. Het is dus een “oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling ter verruiming van het aantal koopzondagen”. We spreken er 1 december in de commissie Samenleving wel met elkaar over.

Veel inwoners en kleine ondernemers willen 1 dag rust in de week. Voor ons is dat de zondag. 12 koopzondagen per jaar zijn dan ook genoeg. Toerisme is dus van minder belang voor de samenleving dan de zegen van een rustdag. 

Zowel de SP als onze fractie hebben regelmatig vragen gesteld over winkels die zonder ontheffing op zondag toch open waren of zijn.
De C-1000 in Meerzicht heeft een aantal witte A4-tjes op de pilaren bij de kassa’s geplakt met de volgende tekst:
           WIJZIGING
         vanaf 1 oktober
        C-1000 Verbeek
       is op zondag open
        van 10.00 – 17.00
Wij merkten op: “hoe kan dat nou, elke dag open, het is nog niet eens door de gemeenteraad besproken!”. De caissière haalde haar schouders op en zei “dat weet ik niet, hij wil het zo houden”.

Niet handhaven wanneer dit wel moet “tast het geweten van de overheid aan”.  Daarom willen wij van het college binnen 2 weken expliciet de volgende informatie ontvangen:
- Een overzicht van deze C-1000 en alle andere winkels die in 2009 op zondag open zijn geweest zonder de juiste ontheffing conform de Verordening Winkeltijden Zoetermeer.
- Een overzicht welke handhaving gepleegd is in 2009 op overtredingen van deze winkelsluitingstijd

Onze jongeren
Overlast en vernielingen voorkomen en de zelfredzaamheid van bewoners versterken om de sociale cohesie te vergroten.
Met per wijk een avond voor bewoners en in 2010 een pilot preventieteam voor de nacht.
Het is de uitwerking van moties van de PvdA, VVD en CU-SGP om bepaalde locaties in woonwijken en de looproutes van het uitgaanspubliek, beter in de gaten te houden.

Deze methode blijkt zo onorthodox dat zelfs de politievakbond ANPV hierover vragen heeft gesteld aan minister ter Horst. Men vindt dit een uitholling van de politietaken. Mogelijk is het een optie dat de minister ons dan meer politieagenten stuurt!

Gedwongen door dit tekort zijn wij blij dat het signaleren van leefbaarheidproblemen als overlast en vernielingen nu eindelijk overgenomen wordt door gekwalificeerd beveiligingspersoneel. Aansluitend kan de politie dan optreden. 
 
We hopen dat de sociale veiligheid van burgers zal verbeteren en zij meer vertrouwen krijgen in de aanpak die de gemeenteraad nu kiest.
Verder hopen we dat het “waterbed”effect, de verplaatsing van groepen overlastgevende jongeren, goed wordt gevolgd en adequaat wordt aangepakt.

Wat ons dan ook verbaasd heeft, is dat in het nieuwe concept APV geen blowverbod staat terwijl de laatste jaren dit wel inmiddels in meer dan 100 gemeenten in Nederland is ingevoerd. Blowen op straat, maar vooral op de overlastgevende locaties in woonwijken en in combinatie met drank door het uitgaanspubliek, is de oorzaak van veel problemen. Daarnaast is het gebruik van harddrugs in combinatie met alcohol onder jongeren in Zoetermeer ook nog eens bovengemiddeld. En begint het gebruik van harddrugs niet altijd bij softdrugs? Kan het college aangeven waarom in het kader van het integrale actieplan Alcohol en Drugs niet gekozen is voor een blowverbod?

Wij geloven dat het anders kan!
Handhaven is aan de ene kant jeugd leren hoe je je in de maatschappij dient te gedragen. Aan de andere kant is preventie, verplicht binnen de Wmo. Naast investering via de Centra voor Jeugd en Gezin in de begeleiding van ouders bij opvoedingsproblemen, moet sterk ingezet worden om het gebruik van drugs en overmatig veel alcohol te voorkomen.
Wat heet toevallig? Deze week is het de Week van de Verslaving. Het college meldde vorige week dat het alcoholgebruik door de jeugd momenteel zorgwekkende vormen aanneemt en afgelopen week heeft dr. Van der Lely van de kinder-alcoholpoli Delft in een expertmeeting dit nogmaals bevestigd. Op de website van de gemeente is deze avond te zien. Alcoholvergiftiging in de vorm van comazuipen is de laatste jaren helaas al een bekend verschijnsel geworden met hersenbeschadiging tot gevolg.

Na jaren hadden we eindelijk een actieplan alcohol en drugs en de voortgangsrapportage van vorige maand geeft een goed overzicht van huidige en nieuwe acties. Toch wil de fractie van de CU-SGP op het onderdeel alcohol en jeugd nu direct extra inspanningen. Gezinnen, maar ook iedereen die met jeugd omgaat, heeft hierin een verantwoordelijkheid, vinden wij. Met elkaar het maatschappelijk vraagstuk “Jeugd en Alcohol” aanpakken en oplossingen zoeken. De tijd van “dweilen met de kraan open” is voorbij.

We noemen in onze motie een aantal richtinggevende mogelijkheden. 1 lichten we toe:
Het kan toch niet zo zijn dat sportverenigingen alleen rendabel draaien door de inkomsten van de bar. Het college kan met bestuurders van sportverenigingen afspraken maken over verantwoord alcoholgebruik door de jeugd.

Tot slot
Wij delen binnen de ChristenUnie en de SGP de overtuiging dat een werkelijk beter Zoetermeer niet komt door politiek, bestuur of economische groei. Daarvoor is meer nodig dan mensenwerk.
Dat geloof stelt ons politieke streven in het juiste perspectief: het perspectief van Jezus Christus als Heer van hemel en aarde.
In die verwachting, in dat geloof vinden wij als fractie iedere dag opnieuw de inspiratie, de hoop en de moed om te werken aan een beter Zoetermeer.

Helen du Bois

 

 

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen: een pas op de plaats'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.