Meer verandering in de jeugdzorg is nodig

Anny Huttenzondag 22 november 2020 17:30

Al lange tijd is de Jeugdzorg en de financiering daarvan een punt van aandacht in onze gemeente. Doelen (volgens jeugdwet) die nagestreefd worden zijn het centraal stellen van kind en gezin in de jeugdzorg, moet er maatwerk geleverd worden en ruimte bieden aan professionals. Dit was een verandering ten opzichte van de bestaande situatie. Commissielid Anny Hutten legt uit. 

Deze transformatie zou door gemeenten beter gedaan kunnen worden, omdat ze dichter bij zijn bij jongeren en gezinnen.
Sinds de invoering is er veel verbeterd binnen de jeugdzorg.

Eén van de nieuwe plannen van de gemeente was de invoering van de Praktijkondersteuner GGZ Jeugd op de huisartsenpraktijken in Zoetermeer. Bij klachten kan een huisarts doorverwijzen naar de POH- GGZ. Doel daarvan is om uit te zoeken welke hulp nodig is en adviezen geven daarvoor. De hoop was dat er op deze manier minder doorverwijzingen naar specialistische jeugdhulp zou zijn. Dit zou goed zijn voor de wachtlijsten en voor de kosten.

Na een paar jaar blijkt nu dat gesprekken met een POH-GGZ vaak al genoeg is om zelf weer verder te kunnen. We zien dan ook dat de instroom daalt. Echter, de totale kosten van de jeugdhulp zijn blijven stijgen. Het blijkt dat de kosten per hulptraject stijgen. Er stromen minder jeugdigen naar specialistische zorg, maar de zorg die zij dan nodig hebben, is duurder. Meer veranderingen zijn nodig.

Voor de jeugdhulp werkt Zoetermeer met 9 gemeenten uit de regio samen om de jeugdzorg in te kopen. Hiervoor is een inkoopbureau opgericht in 2015. Op dit moment is dit inkoopbureau bezig met een inkooptraject voor nieuwe overeenkomsten met zorgaanbieders. Het is dus een goed moment om hier een stap te zetten die bijdraagt aan het halen van de doelen. Het inkoopbureau heeft een inkoopstrategie opgesteld, die er op gericht is dat er ruimte en flexibiliteit ontstaat voor de lokale behoeften. Er moet een partnerschap ontstaan tussen gezinnen, gemeente en hulpaanbieders, waarin een constante dialoog en vertrouwen is. Zo kan worden samengewerkt aan de integraal vastgestelde doelen.

Als leidraad voor deze inkoopstrategie zijn uitgangspunten vastgesteld.

Een aantal uitgangspunten zijn:
jeugdhulp zo dicht mogelijk bij gezin/kind.
Jeugdhulp leidt tot resultaat voor kind.
Doelstelling blijft 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, Daar komt nu bij 1 aanspreekpunt, 1 aanbieder, 1 budget.
De hulpaanbieder heeft ruimte om maatwerk te bieden en is verantwoordelijk voor duurzame resultaten.
Het inkoopproces moet ondersteunend zijn hieraan.

Als commissie Samenleving zijn we kort geleden ingelicht over deze inkoopstrategie. Het was een duidelijk en verhelderd verhaal. Dit nieuwe, resultaat gerichte stelsel is een grote verbetering van de huidige overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders. Voor de gemeente zijn er straks meer mogelijkheden om te sturen op de lokale wensen en behoeften. Tegelijk is deze inkoop maar een hulpmiddel voor de gemeente. Veranderingen en verbeteringen moeten ook vaak door mensen gedaan worden, in gedrag, in intentie, in communicatie. Als fractie ChristenUnie-SGP zullen wij scherp blijven volgen en betrokkenen blijven aanmoedigen op de goede weg voort te gaan!

« Terug

Reacties op 'Meer verandering in de jeugdzorg is nodig'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.