Bijdrage Arco Weening namens ChristenUnie-SGP aan Najaarsdebat 2021

Raadslid Arco Weening tijdens het Najaarsdebat 2021 (01-11-2021).jpg13-11-2021 19:57 13-11-2021 19:57

Tijdens het Najaarsdebat op maandag 1 november 2021 heeft raadslid Arco Weening namens de fractie een reactie gegeven op de programmabegroting van het gemeentebestuur voor het komende jaar 2022. In dit artikel is zijn bijdrage te lezen. De gemeenteraad heeft tijdens dit debat uitgebreid gesproken over de (financiële) koers van de gemeente Zoetermeer in 2022 en de jaren daarna.

Voorzitter,

Dit is het laatste Najaarsdebat van deze coalitie. Waar moeten we het over hebben? Over de beleidsarme, zeg maar beleidslege, programmabegroting die nu voor ligt? Daarover in elk geval niet. Maar bij dit laatste najaarsdebat wil ChristenUnie-SGP wel terugkijken op de afgelopen 4 jaar.

Ik heb het coalitieakkoord er eens bij gepakt. Wat is daarvan nu wel gehaald eigenlijk? Eens even kijken hoor.
-->  Wijkgericht werken: nope
-->  Veiligheid: ja, die ene coffeeshop is gebleven. Dat is gerealiseerd. Echter, het had er voor ons wel eentje minder mogen zijn.
-->  Sociaal domein:
       - Ouderenbeleid. Ja, er is een woonzorglocatie opgeleverd in Rokkeveen. Zowel wethouder Ter Laak als ik (uit een eerder leven) hebben daar een bijdrage aan geleverd. Maar die plannen bestonden al. Er is ruimte voor nog een woonzorglocatie als u het aan ChristenUnie-SGP vraagt.
       - Jeugdwerk: is toch wel uit de hand gelopen qua kosten. Dit was de eerste grote uitdaging van dit college. En niet alleen van ons college. Vrijwel elk college in het land heeft de wrange vruchten geplukt van deze mislukte decentralisatie.
-->  Schaalsprong: prettig dat er schot zit in De Entree.
-->  Woningbouw: 700 woningen per jaar bouwen hebben we niet gehaald. Er is een schreeuwend woningtekort. Voor jongeren. Wachttijden sociale woningen lopen op tot boven de 8 jaar. En er is weinig doorstroming.
-->  Energietransitie:
       - De afvalscheiding is op een mislukking uitgelopen. Met een referendum proberen we de boel te redden.
       - Is de luchtkwaliteit beter geworden?

Voorzitter, zo kan ik nog wel even doorgaan. Het voelt alsof we vier jaar terug in een trein zijn gestapt die het station niet heeft verlaten, maar wel veel geluid en rook heeft veroorzaakt. Ik wil daarbij niet onvermeld laten dat het college is gehinderd door de coronacrisis.

Wat zijn dan wel belanghebbende zaken in onze tijd? Wel, ik wil het graag met jullie hebben over een aangelegen thema dat de gehele bevolking raakt. Namelijk de betrouwbare overheid.

Zien we de gevolgen van het niet betrouwbaar zijn niet om ons heen? Diep wantrouwen als het gaat om:
-->  De toeslagenaffaire, met als allerzwartste dieptepunt niet het geld maar het feit dat je kinderen je soms zijn ontnomen. Bijzonder schrijnend.
-->  Corona: dit weerspiegelt wellicht het duidelijkst hoe een groot deel van de bevolking over de overheid denkt. Als maar liefst 2 miljoen van de 15 miljoen inwoners van boven de 12 jaar zich niet laat inenten. Dat is circa 15%. En even voor de onwetenden onder ons: het aantal niet ingeënte orthodoxe christenen op de Biblebelt bedraagt naar schatting 50.000, ofwel nul komma nul drie procent van die 15 miljoen. Ik vraag me soms af of een deel van het journaille niet onder een steen leeft als ze hierover hun feitelijk onjuiste stukjes schrijven.
-->  En vorige week nog: de zwarte lijst van de Belastingdienst. Staat u er ook op? Ik denk het niet, maar als je erop staat heb je een zuur leven.

Een betrouwbare overheid, wat is dat eigenlijk? Laten we de Bijbel er eens op naslaan. Toch een boek wat onze natie eeuwenlang tot leidraad is geweest. Kun je niet zomaar naast je neerleggen alsof dat niet heeft bestaan. Sterker nog, onze hele grondwet ademt dit en de Staten-Generaal hebben destijds zelf opdracht gegeven dit meest verkochte boek ter wereld in een nieuwe vertaling het licht te laten zien. U weet wel, de Statenvertaling.

Ik citeer Paulus in zijn brief aan de Romeinen, en gebruik de Herziene Statenvertaling. Daar staat: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God (d.w.z. ons gezag komt van God), en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld”.

Zo die komt even binnen, mede gezagdragers. Dan hebben we in dit land wel een probleempje. Gehoorzaamheid is ver te zoeken, en respect al helemaal. Zeker richting hulpverleners als ambulancemedewerkers of politieagenten.

Ik ga verder in vers 3. Daar staat: ”Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niet te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen”. Dat is een mooie bemoediging om het goede te doen, nietwaar? Echter, veel mensen zijn onterecht beschuldigd van van alles en nog wat. Hun leven ligt in puin.

Ik wil afsluiten met de eerste woorden van vers 4: “Zij, dat is de overheid, is een dienares van God, u ten goede. U hoort het goed, ten goede en niet ten kwade. We zien in de praktijk juist het omgekeerde.

Ik raad u allen aan om dit hoofdstuk eens verder te lezen. Ik ga ervan uit dat u allen over een Bijbel geschikt. En anders regel ik er wel een voor u.

Wat betekent dit voor ons? Wel, dat we ook op plaatselijk niveau goed moeten doen. Dat gaat dan onder meer over:
-->  Eerlijk betrekken van omwonenden bij nieuwbouwprojecten, geen wassen neus dus;
-->  Open dialoog met moslimorganisaties, en geen undercoveracties. Want wie is de volgende minderheid die wordt bespioneerd?
-->  Opvangen van vluchtelingen.

Voorzitter, er lijkt gelukkig adequaat te zijn gereageerd vanuit het college op de toeslagenaffaire door een half miljoen kwijt te schelden, maar laten wij er allen scherp op zijn dat ook wij niet, soms ongedacht, mensen ten onrechte stigmatiseren.

Als wij goed willen doen moeten we oog hebben voor degenen die het moeilijk hebben gehad en nog hebben. Denk daarbij aan de tieners en corona. Zij hebben een moeilijke tijd doorgemaakt. Daarom hebben wij een motie opgesteld om voor de leeftijdsgroep 12-16 jaar gratis kaartjes voor Silverdome schaatsbaan ter beschikking te stellen. Kosten uit het Potje van de Raad.

Ik eindig door ons op te roepen onze vrijheid te koesteren, en een betrouwbare overheid te zijn. In het Oude Testament, Spreuken 16, staat “Wentel uw werken op de Heere, en uw plannen zullen bevestigd worden”. Dat wens ik u allen toe.

Arco Weening

Raadslid Arco Weening tijdens het Najaarsdebat 2021 (01-11-2021)

« Terug