CU-SGP maakt kennis met stichting OSO Zoetermeer

Stichting OSO Zoetermeerzaterdag 20 december 2014 14:44

Tijdens de laatste fractievergadering van het jaar 2014 heeft de ChristenUnie-SGP fractie kennisgemaakt met de stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) voor vijftigplussers in Zoetermeer. De fractie kijkt terug op een zeer nuttig gesprek waarin een aantal zorgpunten rondom het ouderenbeleid in Zoetermeer zijn besproken.

De stichting OSO werd vorige week donderdag bij de fractievergadering vertegenwoordigd door de bestuursleden Koos Graniewski (voorzitter) en Leen van Veen (penningmeester). Tijdens het overleg is gesproken over Huishoudelijke Hulp 1, de beperkte capaciteit van bedden in verpleeghuizen en de gebrekkige mondheelkundige zorg in verpleeghuizen.

Huishoudelijke Hulp 1
De OSO heeft haar zorgen uitgesproken over het afschaffen van Huishoudelijke Hulp 1 (HH1). Want op 13 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Zoetermeer besloten om – in het kader van de Wmo – vanaf 1 januari 2015 voor de inkomens boven de 130% van het sociaal minimum de gemeentelijke bijdrage niet toe te kennen. In de praktijk zal dit volgens de OSO kunnen betekenen dat zo’n iemand het zelf maar moet uitzoeken of hij of zij hulp kan krijgen en zo ja, wie die hulp levert, tegen welk tarief en of het kwalitatieve goede zorg is. De OSO vindt het ongewenst dat veel kwetsbare ouderen na 1 januari 2015 geen of geen verantwoorde zorg zullen ontvangen. De ChristenUnie-SGP heeft in de gemeenteraad tegen het afschaffen van HH1, maar heeft de afschaffing helaas niet tegen kunnen houden. Wel zal de fractie de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

Capaciteit bedden in verpleeghuizen
Volgens de OSO zijn er te weinig verpleeghuisbedden beschikbaar in Zoetermeer. Zoetermeer wordt steeds grijzer en als een klein deel van die ouderen op een gegeven ogenblik verplegingsbehoevend wordt, is er te weinig capaciteit in de huidige verpleeghuizen om hen in Zoetermeer op te vangen. Daarom doet de OSO een oproep om te zorgen voor meer bedden ten behoeve van psychogeriatrische patiënten. De gemeente Zoetermeer moet hierbij een initiërende en stimulerende rol spelen om de belangen van haar oude verplegingsbehoevende inwoners te dienen.

Mondheelkundige zorg in verpleeghuizen
Steeds meer ouderen beschikken tot op hoge leeftijd over een eigen gebit. De OSO maakt zich echter zorgen over de mondzorg in verpleeghuizen. Want uit recent onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 29 verpleeghuizen in Nederland blijkt dat de kwaliteit van de geleverde mondzorg onvoldoende is. Verpleeghuizen blijken de richtlijn hiervoor slecht na te leven. Medewerkers geven aan onvoldoende kennis en vaardigheden te hebben op het gebied van mondzorg. De OSO is van mening dat verpleeghuiszorg overal goed moet zijn, want deze mensen verkeren in een kwetsbare en afhankelijke positie. Een goede mondgezondheid is belangrijk voor de gezondheid en de kwaliteit van leven van deze kwetsbare groep. Mondaandoeningen kunnen leiden tot fysieke klachten, pijn en gezondheidsverlies. Voor de jeugdtandverzorging wordt in Zoetermeer een speciaal uitgevoerde bus ingezet als mobiele praktijkruimte bij basisscholen. De OSO pleit ervoor om een dergelijke bus met mobiele praktijkruimte in Zoetermeer ook in te zetten voor ouderen in verpleeghuizen.

Over stichting OSO Zoetermeer
De stichting OSO is een overlegorgaan van de drie ouderenbonden voor vijftigplussers in Zoetermeer, namelijk de Katholieke Bond voor Ouderen in Zoetermeer (KBOZ), de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) en de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB). Via de stichting OSO worden de belangen van de ouderen in Zoetermeer en van de leden in het bijzonder. De OSO is door de gemeente aangewezen als adviesorgaan op het gebied van het ouderenbeleid in Zoetermeer. Hiervoor vindt regelmatig overleg plaats met de betrokken wethouders en beleidsambtenaren. De OSO heeft drie werkgroepen ingesteld op de deelterreinen Wonen, Zorg en Mobiliteit. De leden van deze werkgroepen volgen het beleid op deze gebieden en overleggen respectievelijk met woningcorporaties, zorgaanbieders en vervoerbedrijven.

Voor meer informatie over de ouderenbonden voor vijftigplussers in Zoetermeer, zie http://www.anbo.nl/afdelingen/zoetermeer, http://www.kboz.nl/ en http://www.pcob.nl/uw-afdeling/zoetermeer/.

« Terug

Reacties op 'CU-SGP maakt kennis met stichting OSO Zoetermeer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.