Begrotingsdebat 7 en 10 november 2011

dinsdag 15 november 2011 19:39

Begroting
In het voorjaarsdebat spraken wij met elkaar over een bezuinigingspakket oplopend naar € 15 miljoen. De toestand in de financiële wereld is inmiddels niet beter. Het is daarom nu nodig om de bezuinigingsmaatregelen definitief te maken in de voorliggende begroting. Het leidende thema was kiezen en delen en het is nu accepteren en  schouders er onder.  De ChristenUnie-SGP fractie is blij dat het mogelijk was dat de burgers er financieel betrekkelijk weinig van merken en dat er voornamelijk bezuinigd wordt op onderhoud van het openbaar gebied en bedrijfsvoering. Zaken die niet altijd leuk zijn maar weinig effect hebben op de portemonnee van de burger .

We danken het college voor het ook door ons gevraagde overzicht waarbij de effecten van de bezuinigingen per groep in beeld gebracht zijn. We vinden het prima dat Zoetermeer meedoet aan een landelijk onderzoek om onwenselijke cumulatie van effecten in beeld te brengen. Wel willen we meegeven dat het ons ging om de financiële gevolgen van individuele groepen of personen.  We pleiten er voor om hiervoor een vangnet  in het leven te roepen. Mensen die aan kunnen tonen dat ze door veel kruisjes in het overzicht getroffen worden kunnen daar een beroep op doen. We hebben daarvoor een motie.

Toekomstige investeringsgelden
Aangegeven wordt dat in 2011 de winstprognose van het grondbedrijf  5 miljoen lager uit zullen vallen. Voor de jaren daarna wordt eveneens een winstwaarschuwing van bijna 7 miljoen afgegeven. De investeringsgelden die nodig zijn om onze ambities van Stadsvisie 2030 te realiseren zijn onvoldoende.  We kunnen ons vinden in het voorstel van het college om gerichter te investeren. Voor ons blijft de Stadsvisie een visie en geen planning.  

Dekking tekorten
Voorgesteld wordt de tekorten in 2012 en 2013 af te dekken met de reserve vrij inzetbaar. Daar hebben wij gezien de vooruitzichten moeite mee. We beginnen in feite al met een financiële achterstand. Wij roepen de wethouder op om nog naar structurele bezuinigingen te zoeken om dit tekort te minimaliseren.  Dan zult u gelijk vragen: “Waar dan?” Wij zijn van mening dat indien de gemeente efficiënter moet werken dat ook door de subsidieontvangende partijen gedaan kan en moet worden. De bezuinigingen hoeven niet alleen maar op de bibliotheek worden afgewenteld.  Sommige partijen zijn niet eens een verantwoording schuldig.  We hebben hiervoor een motie.

Afvalinzameling
Voor de afvalverzameling is de vraag wat we doen met het gunstige resultaat, teruggeven aan de burgers of een beetje teruggeven en een beetje sparen om later een tekort te kunnen opvangen .  Drie varianten worden voorgesteld, maar wij kiezen voor een 4de. Zorgen voor 100% kosten dekkend en de rest volledig terug geven aan de burger. Vanwege bewustwording en als signaal in het afgeven en scheiden van afval. 

WMO
Zoetermeer streeft er naar een zorgzame stad te zijn. De gezondheid van inwoners wordt zoveel mogelijk bevorderd.  In het kader van de WMO  moeten mensen goed geïnformeerd worden over de mogelijkheden die er voor hen persoonlijk  zijn.  Wij vinden het van groot belang dat burgers zoveel mogelijk in hun eigen woon- en leefomgeving kunnen blijven wonen, al dan niet met ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers of huishoudelijke hulp. Hierbij mogen we de beschikbare  vrijwilligers van de kerken niet vergeten.  Wij vinden het  ook belangrijk dat mensen met een beperking in staat worden gesteld zich te verplaatsen om ook andere mensen te kunnen ontmoeten. Het gebruik kunnen maken van de regio taxi is daarin een voorwaarde.

Arbeidsparticipatie en werkgeversbenadering
De arbeidsparticipatie in Zoetermeer zal de komende tijd onder druk komen te staan. Als gevolg van wijzigingen in de wetgeving, een terugtrekkend UWV en beperkte vacatures op de arbeidsmarkt. Een duidelijke strategie is in de kadernota Arbeidsparticipatie neergelegd. De werkgeversbenadering is ons inziens daarin cruciaal. Hoe ontzorgen wij de bedrijven om hen te motiveren om vacatures open te stellen voor mensen uit de bijstand? Dit vraagt creativiteit en overtuiging van de gemeente.

De fractie ChristenUnie-SGP vindt dan ook dat het college de werkgeversbenadering veel ruimer en intensiever moet gaan oppakken. Alleen de bedrijven via de lijnen SEA, RVOZ of DHZ is veel te mager.  Wij willen de wethouder ook vragen om in de volgende begroting mee te nemen het absolute verloop van de bedrijven die in Zoetermeer zijn gevestigd te rapporteren.

Tweede tussenbericht
In het tweede tussenbericht zijn wij positief verrast met de bijstelling van het verwachte tekort van € 5,4 miljoen naar € 1,2 miljoen negatief. Een belangrijke ontwikkeling daarin is de drastische afname van de inhuuruitgaven naar verwachting € 7,5 miljoen per jaareinde. Daarmee is onze oproep uit het resultatendebat om de uitgaven onder de € 10 miljoen uit te laten komen meer dan haalbaar gebleken.

Rest ons voorzitter, om zoals bij ons gebruikelijk,  u, college en medewerkers Gods zegen toe te wensen bij uw werk en het nadere invullen van de bezuinigingen.

« Terug

Reacties op 'Begrotingsdebat 7 en 10 november 2011'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.