Bespreking sportnota

maandag 16 februari 2009 10:52

Op 3 februari jl. heeft de commissie Samenleving van de gemeenteraad de zgn. sportnota besproken. Vanuit de fractie CU/SGP is ook een bijdrage geleverd. De gemeente wil bevorderen dat zoveel mogelijk burgers op de één of andere manier bij de sport zijn betrokken: als actief sportbeoefenaar, als bestuurslid, vrijwilliger, e.d. Sport is niet alleen goed voor lichaam en geest maar heeft ook gunstige gevolgen voor de samenleving. Door middel van sportbeoefening wordt de sociale structuur in de wijken versterkt.


Wij als fractie CU/SGP hebben waardering voor de doelstellingen. Maar we hebben ook kritische opmerkingen gemaakt. Onze punten waren de volgende.

1) De ouderen, chronisch zieken en gehandicapten komen er wat betreft sport en ontspanning in onze samenleving relatief bekaaid af. Wij hebben de wethouder gevraagd, om meer te doen voor deze doelgroepen.

2) In de nota worden de denksporten niet genoemd, terwijl ook de denksporten van groot belang zijn in onze samenleving. De verenigingen voor denksporten beschikken bepaald niet allemaal over geschikte accommodatie en soms noodgedwongen over bijzonder kostbare accommodatie. Ook hiervoor hebben we aandacht gevraagd van de wethouder.

3) De gemeente wil topsport stimuleren omdat van topsport een aantrekkingskracht uitgaat naar de breedtesport. We kunnen deze gedachte volgen, maar stel dat het lukt om via de topsport meer mensen naar de breedtesport toe te trekken. Dan ontstaat er een probleem. Er is voorafgaande aan de vergadering van de commissie Samenleving een overleg geweest met de sportbestuurders van de Zoetermeerse sportverenigingen. Tijdens dit overleg is naar voren gekomen dat al niet genoeg accommodatie is. We weten niet hoe de wethouder al die nieuwe sporters aan hun trekken wil laten komen. Het lijkt ons beter om de gelden bestemd voor de topsport in te zetten voor uitbreiding van accommodaties voor de breedtesport.

4) De gemeente wil haar doelstellingen onder meer bereiken door allerlei gekunstelde  plannen zoals het functioneren van een sportloket en het uitvoeren van een quickscan om de stand van zaken op sportgebied in kaart te brengen. Dit zijn op zichzelf genomen best goede instrumenten. Maar we hebben er toch vraagtekens bij geplaatst. De belangrijkste problemen van dit moment zijn namelijk wel duidelijk: zoals reeds bij het vorige punt opgemerkt, is er voor allerlei sporten een tekort aan accommodaties: sportvelden, sportzalen e.d.  Naar onze mening kunnen de financiële middelen voor het sportloket en de quickscan beter worden ingezet voor uitbreiding van accommodatie.


5) Een probleemgebied zijn de vrijwilligers en het kader dat nodig is om de sportverenigingen draaiende te houden. Bij menige sportvereniging geldt dat het de nodige moeite kost om vrijwilligers te vinden. In het verleden werd dit probleem gedeeltelijk opgelost door de inzet van Melkert-banen. Dit kan nu niet meer. Wij hebben de wethouder gevraagd of het denkbaar is dat de gemeente, zoals in Den Haag kennelijk het geval is, iets dergelijks kan creëren. Vrijwilligers die op enigerlei wijze een vergoeding krijgen, zullen des te meer gemotiveerd zijn en blijven om hun nuttige activiteiten te blijven voortzetten.

6) Als laatste punt hebben we de wethouder gevraagd om de financiële onderbouwing van de sportnota. De nota is weliswaar een kadernota (een nota waarin de hoofdlijnen van het beleid uiteen worden gezet) maar het is overleggen in het luchtledige als niet duidelijk is hoeveel geld de voorstellen mogen kosten.

Willy bij de Vaate-Sterk

« Terug

Reacties op 'Bespreking sportnota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.