AGENDA COMMISIE- EN RAADSVERGADERINGEN

dinsdag 18 september 2007 02:00

De Commissie- en Raadsvergaderingen vinden in de regel plaats in de Raadszaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Raadsvergadering maandag 17 september 20.00 in de Raadszaal

1. Vaststelling Agenda 
     Voorstel - door een raadslid - tot bespreking voorstel tot mandatering van de commissie 
     Burger & Bestuur inzake de meerjarenbegroting 2008-2011van de politie Haaglanden (het 
     gaat hier om een procesvoorstel).
     De gemeenteraad zal bij meerderheid dit voorstel tot bespreken moeten accepteren om het te 
     kunnen agenderen.

2. Vaststelling lijst ingekomen stukken.
      Burgers en organisaties sturen stukken specifiek aan de gemeenteraad. De originele stukken
      liggen voor de gemeenteraad in de leeskamer ter inzage. Naar aanleiding van deze stukken
      kunnen raadsleden korte opmerkingen maken en bijvoorbeeld een voorstel doen voor
      agendering in een volgende commissievergadering.

3. Voorstel tot benoeming lid Programmaraad
     Voorstel tot benoeming lid auditwerkgroep
     Voorstel tot benoeming van 3 nieuwe commissieleden van ChristenUnie-SGP, CDA en D66
     Namens onze fractie zal dit Willy Bij de Vaate-Sterk zijn.

4. Vaststelling besluitenlijst  
    Dit is een lijst van adviezen die al eerder zijn besproken in de Commissies. Het eindresultaat van de discussie over   dit  advies wordt  voor stemming voorgelegd aan de gemeenteraad. Een raadslid kan hier slechts alleen nog een stemverklaring bij afleggen. Deze wordt opgenomen in de notulen van de vergadering. Discussies zijn dus niet meer mogelijk. Wil een raadslid alsnog een advies bespreken dan moet dit voorstel uiterlijk de vrijdag, voorafgaand aan de datum van de raadsvergadering, kenbaar gemaakt worden aan de gemeenteraad. Bij de vaststelling van de agenda beslist de gemeenteraad dan of zij – bij meerderheid - het wenselijk acht het advies alsnog te bespreken.

5. Opdrachtbevestiging accountant controle administratie en jaarrekening 2007

We stellen uw aanwezigheid als toehoorder zeer op prijs. Voelt u zich betrokken bij de ChristenUnie-SGP en wilt u onze gast zijn, geeft u dit dan paar dagen voor de desbetreffende vergadering door aan Helen du Bois helendubois@raadzoetermeer.nl. Wij zullen u dan voor de vergadering de agendapunten kort toelichten.

Wilt u van het inspreekrecht gebruik maken dan kunt u contact opnemen met de griffie. Zij kunnen u adviseren over de regels en uw opgave. Tel. 079 - 346 8735 of griffie@zoetermeer.nl.

De volgende vergaderdata van de gemeenteraad zijn:
Commissie Burger & Bestuur: maandag 24 september
Commissie Samenleving: dinsdag 25 september
Commissie Ruimte: woensdag 26 september
Gemeenteraad: maandag 8 oktober

 

« Terug

Reacties op 'AGENDA COMMISIE- EN RAADSVERGADERINGEN'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.